0167-561092 info@de3koningen.nl

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten en producten zijn de algemene voorwaarden van de Vereniging van Scherm- en Reinigingsbedrijven (VSR) van toepassing:

I. ALGEMEEN


Artikel 1 – Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: ‘de(ze) voorwaarden’) zijn van toepassing op alle offertes en leveringen door bij de VSR aangesloten leden (hierna te noemen: ‘Opdrachtnemer’) aan derden (hierna te noemen: ‘Opdrachtgever’), alsmede op alle tussen hen gesloten overeenkomsten.
1.2. De voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen partijen zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien tussen hen gesloten overeenkomsten Opdrachtgever, zelfs indien bij totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomsten niet naar de toepasselijkheid van de voorwaarden is verwezen.
1.3. Afwijkingen van de voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de offerte of de overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.
1.4. Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de voorwaarden niet aan.

Artikel 2 – Offertes en totstandkoming van overeenkomsten
2.1. Elke offerte van Opdrachtnemer is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald dat de offerte onherroepelijk is, en vervalt van rechtswege, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, na verloop van 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de offerte. Offertes van Opdrachtnemer kunnen, met inachtneming van het bepaalde in art. 2.2, slechts schriftelijk worden aanvaard.
2.2. Overeenkomsten tussen partijen komen eerst tot stand nadat namens Opdrachtnemer door daartoe bevoegde personen de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk is aan Opdrachtgever is bevestigd of doordat door Opdrachtnemer zonder voorbehoud op voor Opdrachtgever kenbare wijze uitvoering is gegeven aan de overeenkomst.
2.3. Wijzigingen of aanvullingen op een reeds tot stand gekomen overeenkomst zijn slechts bindend indien deze door schriftelijk zijn overeengekomen en zijn ondertekend door beide partijen. 2.4. Opdrachtnemer is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk uit te besteden. 

Artikel 3 – Prijzen
3.1. Alle door Opdrachtnemer in haar offertes genoemde prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bepaald, niet bindend.
3.2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting, andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald.
3.3. Wijzigingen in kostprijsfactoren waaronder, doch uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot, arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, premies, vrachtkosten, valutakoerswijzigingen en/of belastingen, die betrekking hebben op de overeengekomen prestatie en die zich na het aangaan van een overeenkomst voordoen, geven Opdrachtnemer het recht deze door te berekenen aan Opdrachtgever. Zulks evenwel met dien verstande dat wanneer dit leidt tot een verhoging van de initieel overeengekomen vaste of gemiddelde verrekenprijs van meer dan 15% (exclusief BTW), Opdrachtgever het recht heeft de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat als gevolg daarvan evenwel ongedaanmakingsverplichtingen ontstaan.
3.4. Het door Opdrachtnemer in de offerte of overeenkomst aangegeven aantal uren is indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald of overeengekomen.
3.5. De prijzen zijn gebaseerd op de normale arbeidstijd en -duur. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon- en feestdagen, dit alles op verzoek van Opdrachtgever, zal Opdrachtnemer een toeslag van 20% op de overeengekomen prijzen in rekening brengen.
3.6. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor de uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang van de verrichte werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven.

Artikel 4 – Overmacht
4.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting die zij jegens elkaar hebben, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt, waaronder mede begrepen: werkstaking en/of werkonderbreking (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), overheidsmaatregelen die de productie belemmeren alsmede (al dan niet toerekenbare) tekortkomingen van leveranciers als gevolg waarvan Opdrachtnemer haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen.
4.2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door opzegging of ontbinding te beëindigen, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of ongedaanmaking bestaat.
4.3. Opdrachtnemer is gerechtigd betaling te vorderen van hetgeen bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst reeds is verricht, voordat de overmachtveroorzakende omstandigheid is ingetreden. 

Artikel 5 – Garantie
5.1. Met inachtneming van hetgeen elders in de voorwaarden is bepaald, staat Opdrachtnemer ervoor in: ─ bij levering van zaken krachtens een koopovereenkomst: dat deze de eigenschappen bezitten overeenkomstig hun specificaties gedurende een periode van 6 maanden na aflevering van de zaak aan Opdrachtgever; ─ bij het verrichten van diensten krachtens een overeenkomst van opdracht: dat bij de uitvoering daarvan de zorg van een goed opdrachtnemer in acht is genomen; ─ bij oplevering van werken krachtens een overeenkomst van aanneming van werk: dat het tot stand gebrachte werk gedurende een periode van 6 weken na oplevering geen gebreken vertoont die in zodanige mate afbreuk doen aan de functionaliteit van het werk, dat het werk in redelijkheid niet meer geschikt moet worden geacht voor het doel waarvoor het op voor Opdrachtnemer bij de totstandkoming van de overeenkomst kenbare gemaakte wijze is bedoeld, zulks met uitzondering van krijtwerken ten aanzien waarvan geen garanties wordt gegeven met betrekking tot de slijtvastheid.
5.2. Bij gemengde overeenkomsten dienen de onder art. 5.1 genoemde garanties te worden toegepast elk op het daarmee corresponderende onderdeel daarvan.
5.3. Indien Opdrachtgever een terecht beroep doet op enige garantiebepaling uit art. 5.1, dan zal Opdrachtnemer, zulks te harer keuze en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, ofwel overgaan tot vervanging van de gebrekkige prestatie, ofwel tot herstel daarvan, waarbij de oorspronkelijke garantieperiode alsdan slechts zal worden verlengd met de periode gedurende Opdrachtgever als gevolg van het herstel of de vervanging niet de beschikking heeft gehad over de gebrekkige zaak of het gebrekkige werk.
5.4. Voormelde garantieverplichting vervalt indien: a. wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde zijn verricht door derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer; b. het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming is gebruikt; c. het geleverde op (naar Opdrachtnemers redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze is behandeld, gebruikt of onderhouden; d. Opdrachtgever enige verplichting jegens Opdrachtnemer niet nakomt; e. Opdrachtgever anderszins schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.
5.5. Eventuele kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.
5.6. Garantie voor door Opdrachtnemer elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de betreffende fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.
5.7. Het feit dat Opdrachtgever aanspraak maakt op garantie geeft Opdrachtgever geen recht op opschorting van enige verplichting jegens Opdrachtnemer. 

Artikel 6 – Reclame
6.1. Reclamering bij zichtbare gebreken dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na de levering van de zaak, de volbrenging van de opdracht of de oplevering van het werk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en). Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld zo spoedig mogelijk doch in elk geval binnen 5 werkdagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
6.2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend binnen 5 werkdagen na verzenddatum van de factuur. Na ommekomst van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs omtrent de (waarde en correcte uitvoering van) de daaronder geleverde zaken, prestaties en het daaronder opgeleverde werk, behoudens tegenbewijs.
6.3. Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt Opdrachtgever geacht de prestatie van Opdrachtnemer te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Opdrachtnemer in behandeling genomen.
6.4. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring door Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan hieraan voorwaarden verbinden.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid
7.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever is, met uitzondering van het bepaalde in de volgende artikelleden, beperkt tot de nakoming door Opdrachtnemer van haar garantieverplichtingen als omschreven in artikel 5.
7.2. Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door haar gepleegde onrechtmatige daden is uitgesloten behoudens voor zover deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van Opdrachtnemer. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte- en gevolgschade welke door Opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een door Opdrachtnemer gepleegde toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Opdrachtnemers verplichtingen onder enige overeenkomst, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst, gederfde omzet, immateriële schade, gemiste kansen en aantasting van de goede naam, tenzij deze schade het gevolg is van de opzet of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer.
7.3. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor directe door Opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van of samenhangt met een toerekenbare tekortkoming zijdens Opdrachtnemer in de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever onder een met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, is beperkt tot die gevallen waarin Opdrachtgever bewijst dat de schade het rechtstreekse gevolg is van de toerekenbare tekortkoming en is voorts per gebeurtenis of reeks van samenhangende gebeurtenissen met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot de tussen partijen overeengekomen waarde (exclusief BTW) van de verbintenis(sen) in de nakoming waarvan Opdrachtnemer aldus toerekenbaar tekort is geschoten, met een maximum van € 25.000,–, tenzij uit een van de volgende artikelleden een verdergaande beperking voortvloeit.
7.4. Door Opdrachtgever geleden schade die bestaat uit of het gevolg is van ruitbreuk, is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien de schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer en alsdan tot maximaal het bedrag genoemd in art. 7.4.
7.5. Iedere vordering jegens Opdrachtnemer op basis van een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst vervalt door het enkele verloop van een jaar. De vervaltermijn begint op de dag volgend op die waarop Opdrachtgever zowel met de schade als met de aansprakelijke partij bekend is geworden.
7.6. Alle verweermiddelen die Opdrachtnemer aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door haar bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens Opdrachtgever worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de overeenkomst.
7.7. Aansprakelijkheidsbeperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden welke door derden aan Opdrachtnemer kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.

Artikel 8 – Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, haar personeel en eventueel door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van haar verplichtingen onder de overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van (andere) derden op vergoeding van enige door laatstgenoemde derden (vermeend) geleden schade (inclusief door deze derden opgelegde boetes), veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Opdrachtnemer geleverde prestaties onder de overeenkomst behoudens in geval van bewuste roekeloosheid of opzet van Opdrachtnemer.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden
9.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling van elk gefactureerd bedrag te geschieden binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum en overeenkomstig de op de factuur aangegeven wijze. De betaling dient te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting.
9.2. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever, ook voor zover zij voortvloeien uit eerdere onbetaald gebleven facturen, onmiddellijk opeisbaar. Dit is eveneens het geval indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt.
9.3. In geval van niet-tijdige betaling van een factuur is Opdrachtgever de wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a van het Burgerlijk Wetboek), vermeerderd met 1 % over het factuurbedrag verschuldigd, vanaf de vervaldag van de factuur.
9.4. Bovendien komen alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten (zoals, maar niet gelimiteerd tot: deurwaarderskosten en de kosten van juridische bijstand) die zijn gemaakt in het kader van de niet-nakoming door Opdrachtgever van haar verplichtingen voor rekening van Opdrachtgever, zulks met een minimum van 10% van de verschuldigde hoofdsom (incl. BTW) of een bedrag van € 250,= voor zover dat hoger is, welke minimale vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Opdrachtgever om haar verplichtingen deugdelijk na te komen (boetebeding).
9.5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in tweede plaats op de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6. Ongeacht het voorgaande heeft Opdrachtnemer te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens te beginnen met de uitvoering van de overeenkomst, tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van Opdrachtgever genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.

Artikel 10 – Tekeningen, modellen, berekeningen en dergelijke
10.1. Als Opdrachtnemer een tekening, model, ontwerp, berekening of andere gegevens toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding. De te leveren zaken kunnen van het getoonde afwijken.
10.2. Voor zover sprake is van intellectuele en/of industriële eigendomsrechten blijven deze bij Opdrachtnemer berusten.

Artikel 11 – Opschorting en ontbinding
11.1. Onverminderd haar wettelijke rechten op ontbinding van de overeenkomst, is Opdrachtnemer bevoegd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Opdrachtgever in verzuim behoeft te verkeren, hetzij de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij deze, al dan niet met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn, indien: a. Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of dit wordt aangevraagd; b. Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of overgaat tot liquidatie; en indien c. op het vermogen van Opdrachtgever of een gedeelte daarvan beslag wordt gelegd.
11.2. Indien de overeenkomst overeenkomstig het bepaalde in art. 11.1 eindigt, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgever opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.
11.3. Ontbinding van de overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van ongedaanmakingsverbintenissen.

 

II. VERKOOP

Artikel 12 – Aflevering
12.1. Alle leveringen geschieden af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het transport is derhalve voor rekening en risico van Opdrachtgever.
12.2. Opdrachtgever is verplicht de gekochte goederen af te nemen op het moment van levering. Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen voor risico en rekening van Opdrachtgever, onverminderd het recht van Opdrachtnemer om alsnog 7 nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst.
12.3. Opdrachtgever is verplicht het geleverde terstond bij aflevering te controleren op eventuele tekorten of beschadigingen, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Opdrachtnemer dat de goederen ter beschikking van Opdrachtgever staan.
12.4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde, dient Opdrachtgever op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

Artikel 13 – Deelleveringen
13.1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. Opdrachtgever is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 9 van de voorwaarden.

Artikel 14 – Levertijd
14.1. De opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en geldt niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever Opdrachtnemer te allen tijde (derhalve) eerst schriftelijk in gebreke te stellen.
14.2. Opdrachtnemer is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak dan ook. Overschrijding van de levertijd verplicht Opdrachtnemer niet tot enige vergoeding en geeft Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden c.q. afname te weigeren, dan wel zich op opschorting te beroepen van enige verplichting.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud
15.1. Ingeval van verkoop door Opdrachtnemer van zaken gaat bij aflevering daarvan aan Opdrachtgever of een door deze aan te wijzen derde wel het risico, maar niet de eigendom op Opdrachtgever over. Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer tot aan het moment van voldoening van al hetgeen Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook aan Opdrachtnemer verschuldigd is, rente en kosten daaronder mede begrepen.
15.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, tenzij vervreemding plaatsvindt in het kader van de normale bedrijfsvoering. Overigens is Opdrachtgever niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
15.3. Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt Opdrachtnemer onherroepelijk door Opdrachtgever gemachtigd om, indien deze zijn jegens Opdrachtnemer aangegane verplichtingen niet of niet-tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door Opdrachtnemer geleverde zaken onder zich te nemen en daartoe de plaats waar deze goederen zich bevinden, te betreden.
15.4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
15.5. Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

 

III. OPDRACHT EN AANNEMING VAN WERK

Artikel 16 – Uitvoering door derden
16.1. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van opdracht of aanneming van werk door Opdrachtnemer onderdelen daarvan worden uitbesteed aan derden op voorwaarden die strikter zijn dan deze voorwaarden, dan kan Opdrachtnemer jegens haar wederpartij voor wat betreft het uitbestede gedeelte van de overeenkomst, diezelfde, striktere voorwaarden tegenwerpen.
16.2. Indien is overeengekomen dat de uitvoering van de opdracht c.q. het werk in fasen zal plaatsvinden, is Opdrachtnemer gerechtigd de aanvang van deze werkzaamheden, die tot een fase behoren, uit te stellen, totdat Opdrachtgever schriftelijk aan Opdrachtnemer heeft laten weten dat zij de voltooiing van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
16.3. Aanvangstijd van de werkzaamheden en de opleveringstermijn waarbinnen de opdracht uitgevoerd moet worden, worden bij benadering vastgesteld. De opgegeven uitvoeringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige uitvoering dient Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
16.4. De overeengekomen uitvoeringstermijn is vastgesteld in de verwachting dat de omstandigheden, waaronder de uitvoering zal plaatsvinden, na de aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen.
16.5. Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, toch plaatsvindt, zodat vertraging in de uitvoering van de opdracht c.q. het werk wordt veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van uitvoering dienovereenkomstig verschoven.

Artikel 17 – Omvang van het werk
17.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen die noodzakelijk zijn om de opdracht c.q. het werk uit te voeren tijdig en met de juiste inhoud verkregen zijn, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
17.2. Indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die Opdrachtnemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van de uitvoering van de opdracht of het werk verhogen, dan heeft Opdrachtnemer recht op bijbetaling.
17.3. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen prestatie te wijzigen, indien dit gelet op de omstandigheden naar het oordeel van Opdrachtnemer noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht of het werk. Indien deze wijziging meerwerk met zich meebrengt, wordt dit aangemerkt als een kostenverhogende omstandigheid in de zin van art. 17.2.

Artikel 18 – Verplichtingen van Opdrachtgever
18.1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het bepalen van zijn doelstellingen, behoeftes en integratie met betrekking tot de zaken, diensten of werken die van Opdrachtnemer worden afgenomen. Opdrachtnemer is niet verplicht om ter zake daarvan onderzoek te doen. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering daarvan op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
18.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van de voorwaarden is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij Opdrachtgever bewijst dat deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar was.
18.3. Opdrachtgever dient zorg te dragen dat het werkterrein goed bereikbaar en begaanbaar is voor werkmaterieel en werknemers van Opdrachtnemer en dat te allen tijde veilig en overigens in overeenstemming met alle ter zake relevante regelgeving, door Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden, kan worden gewerkt. Ook indien de opdracht of het werk wordt uitgevoerd buiten kantooruren c.q. de gebruikelijke werkuren bij Opdrachtgever, zal Opdrachtgever zorg dragen voor de aanwezigheid van voldoende bedrijfshulpverleners als bedoeld in de Arbowet. In geval in het kader van de uitvoering van de opdracht of het werk wordt gewerkt met vloeistoffen (zoals, maar niet gelimiteerd tot: (glas)bewassing, spoelen van leidingen e.d.) zal Opdrachtgever zorg dragen voor deugdelijke opvang voor afvalwater, het dichtdraaien van afsluiters en circulatiesystemen e.d.
18.4. In geval van het gebruik van chemische en/of gevaarlijke stoffen (zoals bijvoorbeeld pesticiden en glasbewassingsmiddelen) bij de uitvoering van een opdracht of een werk is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer vooraf schriftelijk alle informatie te verstrekken, die nodig is om de opdracht of het werk naar behoren te kunnen uitvoeren, waaronder, doch uitdrukkelijk niet beperkt tot:
a. de juiste ligging en grootte van het perceel, waarop een te behandelen zaak zich bevindt;
b. de begrenzingen van het perceel met de daarop en op aangrenzende percelen aanwezige gewassen en/of zaken;
c. de staat van het perceel (waterwingebied, natuurbeschermingsgebied etcetera);
d. de voor de betreffende zaak/gewassen schadelijke onkruiden, schimmels, insecten of andere schadelijke elementen, waartegen behandeling wordt gewenst, dan wel, dat behandeld moet worden tegen late val van fruit of anderszins;
e. omstandigheden welke op de behandeling van invloed kunnen zijn, zoals grondsoort(en) van het betrokken perceel, rasaanduiding, voorvrucht, bestemming van de zaak/gewassen, voorafgaande behandelingen, bemestingen en dergelijke.

Artikel 19 – Oplevering van het werk
Het werk wordt als opgeleverd beschouwd bij feitelijke ingebruikname door Opdrachtgever. Gedeeltelijke ingebruikname door Opdrachtgever is toegestaan, mits deze een voldoende voortgang van de overige werkzaamheden niet in gevaar brengt en mits hieruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende kosten aan haar als meerwerk worden betaald en mits Opdrachtnemer schriftelijk heeft ingestemd met de vervroegde ingebruikname. De in gebruik genomen onderdelen van het werk worden met de ingebruikname als opgeleverd beschouwd. Het werk wordt voorts als opgeleverd beschouwd indien Opdrachtnemer bij voltooiing van het werk daarvan mededeling doet aan Opdrachtgever.

 

IV. SLOTBEPALINGEN

Artikel 20 – Toepasselijk recht en geschillen
20.1. Op alle offertes van en overeenkomsten met Opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag 1980.
20.2. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop de voorwaarden van toepassing zijn of betreffende de voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, tenzij Opdrachtnemer er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de woon/vestigingsplaats van Opdrachtgever.

Artikel 21 – Wijziging van de voorwaarden door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld aan Opdrachtgever treden wijzigingen jegens Opdrachtgever in werking zodra de wijziging is medegedeeld.